Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

slowlyembrace
6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viaohhh ohhh
slowlyembrace
9809 4cd2 500
Reposted fromwaniliia waniliia viaiamdreamer iamdreamer
slowlyembrace
7359 d24b 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaidjet idjet
slowlyembrace
0758 7800 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viagaf gaf
slowlyembrace
[...] doktor X poznał jedną z najokrutniejszych i najpiękniejszych prawd tego wszystkiego, co trzeba wytrzymać i co zwie się życiem, poznał prawdę, że nigdy nie przestaje się myśleć i tęsknić, pragnąć i łudzić się nadzieją.
— Marek Hłasko, "Planktony doktora X, czyli jeszcze jedna powiastka o samotności bohaterów"
Reposted from1923 1923 vialaparisienne laparisienne
slowlyembrace
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"

February 18 2019

4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadivi divi
slowlyembrace
9476 6ab9
Reposted fromphilipp philipp viacountingme countingme
slowlyembrace
5062 e806 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaunmadebeds unmadebeds
slowlyembrace
5559 d6e3 500
Reposted fromvanite vanite viatfu tfu

February 17 2019

slowlyembrace
5410 40dd 500
slowlyembrace
6840 ce1a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlesslove16 endlesslove16
slowlyembrace
muscle to muscle, toe to toe
— breezeblocks
Reposted fromemblemat emblemat
slowlyembrace
Reposted fromweightless weightless viaIzzy721 Izzy721

February 15 2019

slowlyembrace
slowlyembrace
3222 0524
Reposted fromLookrecja Lookrecja viaSkydelan Skydelan

February 14 2019

slowlyembrace
8032 5223
slowlyembrace
2576 2f70 500
slowlyembrace

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaoxygenium oxygenium
slowlyembrace
8784 7194
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl