Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2020

slowlyembrace
1198 3324
Reposted fromjottos jottos viakrzywda krzywda
slowlyembrace
2629 d0f9 500
Reposted fromkrzywda krzywda viatfu tfu
slowlyembrace
1579 e50a 500
Reposted fromZircon Zircon viascorpix scorpix

March 08 2020

slowlyembrace
6360 a8c3 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaexistential existential
slowlyembrace
6353 02f6 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaexistential existential
slowlyembrace
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
slowlyembrace
slowlyembrace
5059 58f6 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamefir mefir
slowlyembrace
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie vianowaczi nowaczi
slowlyembrace
7226 186a 500
Wynona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts
Reposted frombewitchediris bewitchediris viaPinkpills Pinkpills
slowlyembrace
6487 ca5a 500
Reposted frompiehus piehus viaPinkpills Pinkpills
slowlyembrace
5530 7214 500
Reposted fromlordsoth lordsoth vianokturnal nokturnal
slowlyembrace
7230 2bda 500

March 06 2020

slowlyembrace
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu
slowlyembrace
5513 7c12 500

March 08 2020

slowlyembrace
7226 186a 500
Wynona Ryder, Jodie Foster and Julia Roberts
Reposted frombewitchediris bewitchediris viaPinkpills Pinkpills
slowlyembrace
6487 ca5a 500
Reposted frompiehus piehus viaPinkpills Pinkpills
slowlyembrace
5530 7214 500
Reposted fromlordsoth lordsoth vianokturnal nokturnal
slowlyembrace
7230 2bda 500

March 06 2020

slowlyembrace
4634 f4fb 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl